CLÀUSULA PER A CLIENTS

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ITAIGUM SL amb CIF B62202387 i domicili social situat a CL MÚRCIA 33 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA ), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ITAIGUM SL té previst fer:

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial.

 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

 • Base legítima: El consentiment de linteressat.

 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat.

 • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.

 • Base legítima: El compliment duna llei.

 • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.

 • Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals.

 • Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei general tributària.

 • Base legítima: El compliment duna llei.

 • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir una llei.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a ladreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comercial2@itaigum.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entenen com a necessàries per emprendre les finalitats esmentades amb anterioritat.

ITAIGUM SL informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats esmentades anteriorment.